Raport nt. dofinansowania

Raport dotyczący diagnozy zapotrzebowania przedszkola na wsparcie finansowe.

Diagnoza potrzeb edukacyjnych i szkoleniowych na podstawie przeprowadzonych w listopadzie 2023 r. rozmów i ankiet z rodzicami i nauczycielami Dwujęzycznego Niepublicznego Przedszkola „UliLand” Urszula Zieniewicz.

 1. Niewystarczająca ilość zajęć dodatkowych w szczególności rozwijających zainteresowania i kompetencje informatyczne, matematyczne, artystyczne i języków obcych (w szczególności język angielski i hiszpański).
 2. Więcej zajęć uczących dzieci świadomości ekologicznej, dbałości o środowisko naturalne, uczenia prawidłowych nawyków segregacji śmieci, ochrony środowiska, dbania o własne otoczenie.
 3. W wieku przedszkolnym dzieciom potrzebny jest ruch i zabawy na świeżym powietrzu, dlatego w opinii rodziców (94% rodziców) więcej takich zajęć przyczyni się do prawidłowego rozwoju fizyczno – emocjonalnego dziecka. Również była prośba rodziców, aby więcej zajęć odbywała się na podwórku. Niewystarczająca ilość środków finansowych niestety uniemożliwia systematyczne organizowanie takich zajęć.
 4. Duża część (40% dzieci) ma w naszym przedszkolu wady wymowy, dlatego niezbędne są zajęcia z logopedą.
 5. W opinii 90% rodziców jest potrzeba realizacji zajęć rozwijających u dzieci kompetencje uniwersalne niezbędne w dalszej edukacji i na rynku pracy: kreatywność, inicjatywność, przedsiębiorczość i umiejętności pracy w grupie.
 6. Wzbogacenie zajęć dodatkowych nowoczesnym sprzętem i pomocami edukacyjnymi,
  które będą bardziej interesujące i dzieci chętniej biorą udział w takich zajęciach oraz więcej zapamiętują materiału z zajęć dydaktycznych.
 7. Wprowadzenie zajęć artystycznych takich jak zajęcia teatralne, taneczne, plastyczne i rytmiczno-ruchowe pozwolą dzieciom z nadpobudliwością rozładować napięcia i pozbyć się negatywnych emocji, które towarzyszą im na co dzień.
 8. Przeprowadzone rozmowy z Rodzicami wykazują, iż dzieci za rzadko uczestniczą w różnego typu wycieczkach, wyjazdach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, zajęciach w terenie oraz zajęciach muzealnych.
 9. Z badań wynika, że w przedszkolu jest niewystarczająca ilość zajęć uwzględniających indywidualne potrzeby dzieci, ponieważ wiele z nich, wykazuje ponadprzeciętne uzdolnienia. Do najczęściej wymienianych należą uzdolnienia językowe, muzyczne, plastyczne, sportowe, teatralne, matematyczne i naukowo-techniczne.
 10. Z rozmów indywidualnych wynika, że rodzice potrzebują i bardzo chętnie wzięliby udział w szkoleniach pogłębiających wiedzę na temat zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci czy jak radzić sobie z wybiórczością pokarmową u najmłodszych.
 11. Ponad połowa ankietowanych rodziców ocenia zajęcia oferowane przez przedszkole za niewystarczające. Ze względu na ograniczone środki finansowe wprowadzenie nowych zajęć jest niemożliwe. Nowe propozycje zajęć ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z trudnościami edukacyjnymi pozwoli na wyrównanie szans wszystkich dzieci, co ułatwi start w edukację szkolną oraz lepszą integrację w grupie prowadząc do lepszych efektów i osiągnięć.
 12. Nauczyciele przedszkola dostrzegają potrzebę zwiększenia swoich umiejętności i kompetencji w zakresie prowadzenia różnego typu zajęć i wzbogacenia dotychczasowych o nowe metody pracy. Udział w szkoleniach i wspólnych warsztatach z rodzicami pozwoli na rozwój zawodowy każdego nauczyciela i podniesie jakość pracy placówki.
 13. W zakresie dostosowania istniejącego placu zabaw do potrzeb dzieci potrzebne jest stworzenie zadaszonej przestrzeni (altany edukacyjnej) do prowadzenia zajęć plenerowych.