Projekt

C:\Users\NSP\AppData\Local\Temp\pasek.jpg

Projekt: „Uliland to zabawa i chęci, która przedszkolaki rozkręci” / RPPD.03.01.01-20-0388/19.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020

Informacje o projekcie:

Oś Priorytetowa III / KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE

Działanie 3.1 / Kształcenie i edukacja / Poddziałanie 3.1.1 / Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

„ULILAND” Urszula Zieniewicz  informuje, że rozpoczęła realizację projektu pt. „Uliland  to zabawa i chęci, która przedszkolaki rozkręci” 

Okres realizacji: 01.09.2020 – 30.06.2022

Grupą docelową projektu jest 20 dzieci (10 dziewczynek,10 chłopców) w wieku przedszkolnym określonym w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawa Oświatowego oraz 3 nauczycieli (3-K) z Dwujęzycznego Niepublicznego Przedszkola ULILAND w Białymstoku dla którego organem prowadzącym jest Urszula Zieniewicz – Dyrektor 

Celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci przedszkola ULILAND, które rozwiną kompetencje: informatyczne, matematyczno – techniczne, posługiwania się językami obcymi oraz poprzez zajęcia artystyczne, sportowe i ekologiczne nauczą się właściwych postaw, umiejętności uniwersalnych niezbędnych w dalszej edukacji. W projekcie wezmą udział również nauczyciele przedszkola, którzy podniosą swoje kompetencje zawodowe. Cele projektowe zostaną osiągnięte do 30.06.2022r. 

Działania zaplanowane w projekcie:

  • Zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne (Robotyka i Programowanie)
  • Zajęcia rozwijające kompetencje przyrodnicze – ochrona środowiska (Eko Przedszkolaki – zajęcia ekologiczne)
  • Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne i naukowo – techniczne (Mistrz Gry w Szachy, Mały Budowniczy)
  • Zajęcia rozwijające kompetencje językowe (język angielski i język hiszpański)
  • Zajęcia rozwijające kompetencje artystyczne (zajęcia teatralno – plastyczne, muzyczne, taneczne i baletowe)
  • Zajęcia rozwijające kompetencje sportowe (piłka nożna, nauka pływania, konkurencje sportowe)
  • Wycieczki edukacyjne
  • Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i nauczycieli
  • Szkolenia dla nauczycieli

Więcej informacji na miejscu w przedszkolu, w Biurze Projektu przy ulicy Upalnej 2/3 w Białymstoku.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Zapraszamy wszystkie dzieci naszego przedszkola!!